Drodzy Szóstoklasiści!

Za Wami już Sprawdzian, teraz rozpoczął się okres rekrutacji do gimnazjów. Jeżeli wybraliście gimnazjum publiczne (tzw. "państwowe"), będziecie sie musieli zarejestrować w systemie rekrutacji elektronicznej i spełnić rozmaite wymagania.

Poniżej znajdziecie dwa dokumenty regulujące tę rekrutację, na początku artykułu w wersji do pobrania, poniżej teksty dokumentów.

1. REKRUTACJA

http://edukacja.warszawa.pl/index.php?wiad=5430

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 8

MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 28 stycznia 2013 r.

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2013/2014

Na podstawie § 6 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie zatwierdzonego przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 17 stycznia 2012 r. wprowadzonego zarządzeniem Nr 5 z dnia 17 stycznia 2012 r. oraz § 23 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się zasady i tryb rekrutacji kandydatów do gimnazjów publicznych na terenie województwa mazowieckiego na rok szkolny 2013 / 2014:

 1. 1)ogłoszenie listy uczniów klas szóstych szkół podstawowych zamieszkałych
  w obwodzie danego gimnazjum publicznego, którzy zostaną przyjęci
  z urzędu do klasy pierwszej, powinno nastąpić nie później niż na miesiąc przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych;
 2. 2)sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w gimnazjach publicznych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną przeprowadza się w dniach 13 – 18 maja 2013 r.;
 3. 3)próby sprawności fizycznej do klas sportowych wg dodatkowych wymagań wobec kandydatów do szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego określonych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną przeprowadza się
  w dniach 20 – 25 maja 2013 r.;
 4. 4)ogłoszenie wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych oraz wyników sprawności fizycznej powinno nastąpić trzeciego dnia (licząc dni robocze) od daty ich przeprowadzenia – do godziny 16.00;
 5. 5)składanie podań (i innych dokumentów określonych w statucie szkoły) o przyjęcie do gimnazjum dokonuje się:
 6. a)od 15 kwietnia do 10 maja 2013 r. w gimnazjach objętych rekrutacją elektroniczną,
 7. b)od 2 kwietnia do 25 kwietnia 2013 r. w pozostałych gimnazjach;
  1. 6)od 21 czerwca do 26 czerwca do godz. 16.00 kandydaci do gimnazjów objętych rekrutacją elektroniczną mogą dokonać zmiany wyboru preferowanej szkoły;
  2. 7)do 3 lipca 2013 r. - godz. 15.00 składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego przez wszystkich uczniów;
  3. 8)ogłoszenie list uczniów przyjętych do klas pierwszych:
  4. a)9 lipca 2013 r. - do godziny 14.00 w gimnazjach objętych rekrutacją elektroniczną,
  5. b)5 lipca 2013 r. -do godziny 14.00 w pozostałych gimnazjach.

 

§ 2. Datę i godzinę przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz próby sprawności fizycznej w danym gimnazjum określa i podaje do wiadomości kandydatom dyrektor szkoły w terminie do 28 lutego 2013 r. Termin ten nie dotyczy gimnazjów nowo tworzonych.

 

§ 3. Zasady uznawania wyników przeprowadzonego sprawdzianu ww. uzdolnień kierunkowych oraz próby sprawności fizycznej uzyskanych w innej szkole oraz terminy składania tych wyników określa statut szkoły.

 

§ 4. Absolwenci szkoły podstawowej przyjmowani są do gimnazjum na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego.

 

§ 5. Dyrektor gimnazjum, w porozumieniu z organem prowadzącym, w uzasadnionych jednostkowych przypadkach może przedłużyć termin składania podań o przyjęcie do gimnazjum, z równoczesnym powiadomieniem organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

§ 6. Zobowiązuje się dyrektorów gimnazjów do przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych zgodnie z przepisami rozporządzenia wymienionego na wstępie,
z uwzględnieniem postanowień niniejszego zarządzenia oraz innych przepisów prawa dotyczących przyjmowania uczniów do szkół.

 

§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie i na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie.

 

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie.

 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Mazowiecki Kurator Oświaty

/ - /

mgr inż. Karol Semik

2. TERMINARZ REKRUTACJI DO WARSZAWSKICH GIMNAZJÓW

 

L.p.

Termin

Działanie

1.

od 3 do 12 kwietnia

Kandydaci, będący uczniami szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, odbierają ze swoich szkół loginy i hasła.

2.

od 15 kwietnia do

10 maja

System rekrutacyjny dostępny jest pod adresem  www.gimnazja.edukacja-warszawa.pl

Kandydaci:

- zapoznają się z ofertą gimnazjów i komunikatami na stronie systemu

- logują się w systemie

- wybierają grupy rekrutacyjne, tworząc listę preferencji

- wypełniają i drukują podanie

- wydrukowane, podpisane przez siebie i rodziców/opiekunów prawnych podanie, składają 
  w gimnazjum pierwszego wyboru

 

Kandydaci, niebędący uczniami szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, samodzielnie zakładają konta w systemie.

3.

od 11 maja do 3 lipca do godz. 12.00

Kandydat, który wybrał gimnazja uwzględniające tzw. kryteria szkolne, udaje się do każdej ze szkół w celu potwierdzenia spełniania kryterium.

4.

od 21 czerwca do 26 czerwca do godz. 16.00

Kandydat może zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkoły oraz kolejność grup rekrutacyjnych. W celu wprowadzenia zmiany do systemu należy:

- złożyć podpisany przez kandydata oraz rodziców/opiekunów prawnych wniosek o
   anulowanie podania w gimnazjum pierwszego wyboru (anulowane podanie można
   edytować)

- wprowadzić do systemu zmiany (np. zmienić kolejność grup lub dodać/usunąć grupy
  rekrutacyjne)

- wydrukować podanie podpisane przez siebie i rodziców/opiekunów prawnych złożyć w  
  gimnazjum pierwszego wyboru.

5.

do 27 czerwca do godz. 12.00

Kandydat ze szkoły podstawowej prowadzonej przez m.st. Warszawę, sprawdza poprawność wprowadzonych  przez szkołę podstawową do systemu ocen końcowych, wyniku sprawdzianu zewnętrznego oraz informacji o osiągnięciach, a w przypadku stwierdzenia błędów, informuje szkołę podstawową, która dokona korekty.

6.

od 28 czerwca od godz. 9.00 do 3 lipca do godz. 12.00

Kandydat niebędący uczniem szkoły podstawowej prowadzonej przez m.st. Warszawę wprowadza samodzielnie do systemu swoje oceny ze świadectwa, wynik sprawdzianu zewnętrznego oraz informacje o innych osiągnięciach.

7.

od 28 czerwca od godz. 9.00 do 3 lipca do godz. 15.00

Kandydat, który wybrał WYŁĄCZNIE ogólnodostępne grupy rekrutacyjne w gimnazjum obwodowym składa w nim oryginał świadectwa i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu zewnętrznego.

Pozostali kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru kserokopie świadectwa, wyniku sprawdzianu i innych wymaganych dokumentów oraz przedstawiają  oryginały do wglądu.

Kandydat sprawdza w systemie poprawność wprowadzonych danych i status swojego podania, a w przypadku stwierdzenia błędu zgłasza go w gimnazjum pierwszego wyboru.

8.

8 lipca godz. 10.00

Kandydat sprawdza w systemie lub na listach wywieszonych w szkołach, gdzie ZOSTAŁ ZAKWALIFIKOWANY do przyjęcia.

9.

Do 9 lipca do godz. 12.00

Kandydaci potwierdzają  wolę uczęszczania do gimnazjum poprzez złożenie w nim oryginałów wymaganych dokumentów (nie dotyczy kandydatów,, którzy złożyli  oryginały na wcześniejszym etapie).

Wraz z oryginałami dokumentów uczniowie składają: 2 aktualne fotografie i kartę zdrowia.

Uwaga! W przypadku niezłożeni oryginałów w terminie (tj. niepotwierdzeni woli uczęszczania do szkoły), kandydat nie zostanie przyjęty  do tego gimnazjum.

10.

9 lipca godz. 14.00

Kandydat sprawdza w systemie lub na listach wywieszonych w szkołach, gdzie ZOSTAŁ PRZYJĘTY.

11.

od 10 lipca

Kandydat, który nie został przyjęty do żadnego gimnazjum, może uzyskać w systemie informacje o wolnych miejscach. Rekrutacja uzupełniając prowadzona jest w terminach i na zasadach określonych w statutach gimnazjów, które dysponują wolnymi miejscami